• Sosyal Medya :
  • Sosyal Medya :

MADEN JEOLOGLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1- Maden Jeologları Derneği, 01 Kasım 2011 tarihinde kurulmuştur. Derneğin merkezi Ankara’dadır. Derneğin kısa adı “MJD” dir. Dernek Amblemi aşağıdaki gibidir.

 

 

 

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı
Madde 2-Dernek, Türkiye’de maden (metalik, endüstriyel hammaddeler, doğal taşlar, süs taşları, fosil katı yakıtlar, radyoaktif mineraller) jeolojisine dayalı bilimleri ilerletmek ve bu konularda çalışan jeologları (jeoloji mühendisleri) bir araya getirmek;
⦁     Madencilik arama, geliştirme, işletme ve işletme sonrası aşamalarında jeoloji bilimine dayalı       teknik ilerlemeleri teşvik etmek,
⦁     Maden jeolojisi çalışmalarına ilişkin sıkıntı ve zorluklar ile bunları giderici çözümleri araştırmak ve ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek,
⦁     Ülkemizde çevre ve insan sağlığına duyarlı madenciliğin yapılmasına, gelişmesine, kalkınmasına katkıda bulunmak,
⦁     Madencilik faaliyetlerinin ekonomik ve sosyal kalkınmaya olan etkilerinin sektöre ve kamuoyuna aktarılmasına ve bu konuda bilinçlendirilmelerine katkı sağlamak, 
⦁     Derneğin bütün üyelerine bilimsel araştırma ruhunu aşılamak,
⦁     Maden jeolojisine ve diğer ilgili bilimlere ait yenilikleri üyelerine aktarmak,
⦁     Üyelerinin yasal hak ve menfaatlerini korumak amacıyla, idari birimlere gerekli başvuruları yapmak, adli ve idari yargı mercileri önünde dava açmak,
⦁     Üyelerinin birbirleri ile ilişkilerinde mesleki kurallar ve etik değerler geliştirmek ve korumak,
⦁     Maden arama ve İşletme faaliyetlerinde çalışan üyelerinin eğitimi ve görevi ile ilgili hususların belirlenmesine yönelik yasal düzenlemelerin hazırlanması aşamasında yazılı ve sözlü görüş bildirmek,
⦁     Maden jeologlarının konularında uzmanlaşmaları için her türlü çabayı göstermek amacı ile kurulmuştur.

Bu Amaçlarını Gerçekleştirmek Üzere Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
1.     Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
2.     Kurs, seminer konferans, sempozyum, çalıştay, kurultay ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
3.     Amacın gerçekleştirilmesi için yazılı ve görsel olarak ve medya organlarında gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları hazırlamak, temin etmek, yayınlatmak, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda yazılı ve görsel ortamlarda her türlü yayın ve bültenleri çıkartmak ile üyelerine dağıtmak,
4.     Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
5.     Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
6.     Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
7.     Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
8.     Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
9.     Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
10.     Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
11.     Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje ve eğitim faaliyetleri bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
12.  Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
13.  Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
14.  Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla şubeler ve temsilcilik açmak,
15.  Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
16. Amaçları doğrultusunda hizmet eden kişi ve kuruluşlara ödüller hazırlamak, ilan etmek ve törenler düzenlemek.

Derneğin Faaliyet Alanı
Dernek, bilimsel, teknik ve sosyal alanda faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden,

⦁    Özel, Tüzel ve Kamuda maden (Madde-2 kapsamında belirtilen) jeolojisi konusunda çalışmış veya aktif olarak sektörde çalışan veya bu konuda yüksek öğrenim gören jeoloji mühendislerinden üyelik başvuruları Yönetim Kurulunca kabul edilenler ile Derneğin kurucuları Derneğin asıl üyeleridir.
⦁    Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan Türk vatandaşı veya yabancı jeolog ve/veya jeoloji        mühendisi bu derneğe üyelik başvurusu hakkına sahiptir.
⦁    Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.
⦁    Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar Yönetim Kurulu kararı ile Onursal Üye ve maden jeolojisine ilgi duyan diğer yerbilimleri alanında çalışan kişiler Yönetim Kurulu kararı ile Fahri Üye olarak kabul edilebilir. Onursal ve fahri üyelik için yabancı gerçek kişilerde Türkiye’de yerleşme koşulu aranmaz.
⦁    Üyelik şartlarına sahip olmayan fakat derneğe maddi ve manevi bakımında destek sağlamış bulunan kişiler ve/veya yerbilimleri alanında çalışan kişiler, iki veya daha fazla asıl üyenin önerisiyle ve Yönetim Kurulunun kararı ile “Fahri Üye” olarak derneğe kabul edilebilirler.

Jeoloji Mühendisliği lisans öğrencileri de okuldan alacakları öğrenci belgesi ile üyeliğe başvurup, derneğe Fahri üye olarak üye olabilirler. Eğitimleri devam eden ve meslek hayatına henüz atılmamış Fahri üyelerden giriş ve yıllık üyelik aidatı tahsil edilmez. Öğrenim yılının başlamasını takip eden 45 takvim günü içerisinde, o öğretim yılına ait öğrenci belgesini derneğe ibraz etmeyen öğrencilerin üyelikleri o takvim yılının son Yönetim Kurulu toplantısında sona erdirilir
Jeoloji Mühendisliği öğrencileri de okulun 2. Sınıfından itibaren okuldan alacakları öğrenci belgesi ile üyeliğe başvurup, derneğe Fahri üye olarak üye olabilirler. Eğitimleri devam eden ve meslek hayatına henüz atılmamış Fahri üyelerden giriş ve yıllık üyelik aidatı tahsil edilmez. Öğrenim yılının başlamasını takip eden 45 takvim günü içerisinde, o öğretim yılına ait öğrenci belgesini derneğe ibra etmeyen öğrencilerin üyelikleri o takvim yılının son Yönetim Kurulu toplantısında sona erdirilir.

Üye Olmak
Üyelik başvurusu dernek internet sitesindeki üyelik başvuru formunun eksiksiz doldurulup ıslak imzalı olarak dernek merkezine gönderilmesi ile yapılır. Aday üye, başvurusu Yönetim Kurulunca değerlendirilmesi için tüzük gereğince üye giriş aidatını ve yıl sonuna kadar olan üyelik aidatını derneğin banka hesabına yatırmalıdır. Üyelik başvurusu, Dernek Yönetim Kurulunca ilgili mevzuatın yanı sıra tüzüğün 2. Maddesi de göz önünde bulunarak en çok bir ay içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazılı ve/veya elektronik posta olarak başvuru sahibine bildirilir. Üyeliği kabul edilmeyen adaylara derneğe üyelik için yapmış olduğu ödemeler iade edilir.

Üyelikten Ayrılmak
Madde 4- Üyelik; ölüm veya üyelikten ayrılma talebi ile sona erer. Her üye dilediği anda Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı ve ıslak imzalı olarak, kep onaylı e-posta adresinden ya da e-devlet üzerinden ayrılma isteğini bildirmek şartıyla üyelikten ayrılmış sayılır. Ancak, üyelikten ayrılma talebinde bulunanlardan ayrıldığı zamana kadar olan ödenti ve yararlanma payları alınır. Üyelikten ayrılanlara, üye olduğu dönemlere ilişkin yaptığı ödenti, katkı payı vs., geri ödenmez

Üyelikten Çıkarılma
Madde 5- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:
⦁    Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunması,
⦁    Verilen görevlerden sürekli kaçınması,
⦁    Üye başvuru formunda belirtilen adres ve/veya e-posta adresine en az 10 (on) takvim günü arayla 2(iki) uyarıya rağmen tahakkuk etmiş 1(bir) yıllık aidat borcunu ikinci uyarıdan sona 45 (kırkbeş) takvim günü içersinde ödememesi
⦁    Dernek organlarınca verilen kararlara uymaması,
⦁    Üye olma şartlarını kaybetmiş olması,
⦁    Etik ve Disiplin Kurulu tarafından verilen tavsiye kararının Yönetim Kurulunca onaylanması, 
⦁    Yurt içi veya dışı bir mahkemece herhangi bir mahkumiyetinin bulunması halinde, mahkumiyet kararı Etik Kurul tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme doğrultusunda üyelikten çıkarılıp çıkarılmayacağına Yönetim Kurulu karar verir.
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu kararı ile üyelikleri sona erdirilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.
Dernek Organları
Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
⦁    Genel Kurul,
⦁    Yönetim Kurulu,
⦁    Denetim Kurulu,
⦁    Etik ve Disiplin Kurulu,
Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7- Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden aşağıda belirtilen hususları karşılayan üyelerden oluşur. 
⦁    Fahri ve Onursal üyeler Genel Kurula katılabilir, söz hakkı alabilir fakat oy kullanamaz ve dernek organlarına aday olamazlar.
⦁    Bunlar dışında kalan üyelerden; Genel Kurul ilan tarihinden önce Madde-3’ de belirtildiği şekilde üyelik işlemini tamamlamış üyeler Genel Kurula katılır. 

Genel kurul;
1.Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2.Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan Genel Kurul, 3 yılda bir Şubat ayında, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.
Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.
Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine Sulh Hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
 
Çağrı Usulü
Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. Yönetim Kurulu üye sayısı, Yönetim Kurulu’ndan ayrılmalar sebebiyle üye tam sayısının yarısının altına düşerse, Genel Kurul kalan Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde 8- Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerin seçimleri ile diğer konulardaki kararlar açık olarak oylanır. Gizli oylama yapılması kararlaştırılan oylamalar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuçu belirlenen şeklinde yapılır.
Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. 
Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.
Genel Kurulun Görev ve Yetkiler
Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.    
⦁    Dernek organlarının seçilmesi,
⦁    Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
⦁    Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun ibrası,
⦁    Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
⦁    Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
⦁    Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
⦁     Etik ve Disiplin Kurulu tavsiye kararı bulunan üyeler ile aidatını ödemeyen üyeler hakkında Yönetim Kurulu’nun üyelikten çıkarılması kararının onaylanması,
⦁    Üyelikten ayrılan veya çıkarılan üyelerin aidat borçları hakkında icra takibi yapılması hakkında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
⦁    Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
⦁    Derneğin bir federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
⦁    Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
⦁    Derneğin şubelerinin ve iktisadi kuruluşlarının açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube veya iktisadi kuruluş ile ilgili işlemlerin yürütülmesi husunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
⦁    Derneğin vakıf kurması,
⦁    Derneğin fesih edilmesi,
⦁    Yönetim Kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
⦁    Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
⦁    Üyelik giriş aidatının ve yıllık aidatın belirlenmesidir.
Genel Kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
Genel Kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.
Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 10-Yönetim Kurulu dokuz asıl ve dokuz yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir. 
Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak Başkan, Başkan Yardımcısı, Yazman üye, Sayman üye ve diğer üyeleri belirler.  
Yönetim kurulu, tüm üyelerinin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Bunun dışında Yönetim Kurulu toplantıları ayda en az bir kere olmak üzere ve/veya Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihlerde düzenli olarak yapılır. Yönetim Kurulu toplantıları en az Beş (5) üyesinin hazır bulunması ile yapılır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Ancak, Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri arasında aşağıda sayılan 4, 10, 13 ve 14 nolu bentlerde yer alan konularda karar oy birliği ile alınır.
Geçerli mazereti olmaksızın bir yıl içinde, beş (5) Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği düşer.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde yedek üyelerden, Genel Kurulda yapılacak oylama ile belirlenen yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Yönetim Kurulu yedeklerinden boşalan asıl üyeliğe geçişte; seçimde eşit oy almaları halinde, seçim listesindeki yazım sıralamasına dikkat edilir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

1.     Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek
2.     Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
3.     Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak.
4.     Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, ofis çalışanları ile sözleşme yapmak,
5.     Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak ve genel kurul tarafından kararlaştırılan şubelerin açılmasını sağlamak.
6.     Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak.
7.     Genel kurulda alınan kararları uygulamak.
8.     Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak.
9.     Bütçenin uygulanmasını sağlamak.
10.  Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
11.  Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak.
12.  Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
13.  Etik ve Disiplin Kurulu tarafından verilen tavsiye kararını görüşerek karara bağlamak.
14.  Dernek İktisadi İşletmesinin faaliyetlerini yönetmek ve denetlemek.
15. Dernek amaçları doğrultusunda danışma kurulu oluşturularak yılda en az iki kez toplantı yapılmasını sağlamak
Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 11-Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir. İlk toplantısında, asıl üyeler arasından bir kişiyi Denetleme Kurulu Başkanı olarak seçer.
Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Denetim Kurulu; derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler. Ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar. 
Denetim Kurulu; gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır. 
Etik ve Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 12 –Etik ve Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu'nun önerdiği adaylar arasından, Genel Kurulca seçilen üç asıl üç yedek üyeden oluşur. Etik ve Disiplin Kuruluna seçilebilmek için, adayın, tüzükte asli üyelik için gerekli koşullardan başka, maden jeolojisi alanında en az 20 yıllık meslek deneyimine, alanında iyi bir üne ve geçmişe sahip olması gereklidir. İlk toplantısında, asıl üyeler arasından bir kişiyi Kurulu Başkanı olarak seçer. Etik ve Disiplin Kurulu kendi iç yönetmeliğinde öngörülen görevleri yapar.
Yönetim Kurulu'nun daveti üzerine toplanan Etik ve Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen işleri üç ay içinde sonuçlandırmak zorundadır. Etik ve Disiplin Kurulu tarafından üyeler hakkında dikkati çekme, uyarma, Dernekten kesin çıkarma gibi tavsiye kararı Yönetim Kuruluna sunulur. Etik ve disiplin kurulu yedeklerinden, boşalan asıl üyeliğe geçişte; seçim de eşit oy almaları halinde seçim listesindeki yazım sıralamasına dikket edilir.

Derneğin Gelir Kaynakları
Madde 13-
Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1.     Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi ve aylık aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir.  İlk üyelik aidatı, üyeliğin Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihten yıl sonuna kadar olan süre için giriş ödentisi ile birlikte peşin olarak alınır. Bir dilekçe ile Yönetim Kurulu’na başvurarak işsiz kaldığını belirten üyelerin aidatı, Yönetim Kurulu kararı ile en fazla bir yıl süreyle dondurulur. Bu süre, Yönetim Kurulu kararı ile uzatılabilir. İşsiz üyelerin aidatlarının, yönetim kurulu tarafından dondurulduğu süre için bu üyelere aidat tahakkuku yapılmaz.
2.     Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
3.Mülki idare amirliğine dernekler kanununda belirtilen usuller dahilinde bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardımlar,
4.     Dernek tarafından tertiplenen seminer, sempozyum, çalıştay, konferans v.b. bilimsel ve teknik etkinlikler ile çay, yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser ve spor yarışması gibi diğer faaliyetlerden sağlanan gelirler,
5.     Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
6.     Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
7.     Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden veya Dernek İktisadi İşletmelerinden elde edilen kazançlar, ve
8.     Diğer gelirler.  
Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler 
Madde 14-Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. 
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. 
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın Yönetim Kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur. 
Tutulacak Defterler
Dernek, kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar. Bu defterlerin İl Müdürlüğü’ne veya notere tasdik ettirilmesi zorunludur.
Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.
Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Madde 15-Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) Yönetim Kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. 
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Yetki Belgesi
Yönetim Kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Ek-19’da yer alan Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, Dernek Yönetim Kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim Kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
Yetki belgelerinin süresi Yönetim Kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek Yönetim Kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi Yönetim Kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.  
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır. 
Beyanname Verilmesi
Madde 16-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” Dernek Yönetim Kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir. 
Bildirim Yükümlülüğü    
Madde 17-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, Yönetim ve Denetim Kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Ek-3’te yer alan Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel Kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; Genel Kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve mülki idare amirliğine verilir.
Genel Kurul sonuç bildirimleri, dernek Yönetim Kurulu tarafından yetki verilen bir Yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından Yönetim Kurulu başkanı sorumludur.
Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir. 
Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurt dışındaki kişi kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alınabilir. Ancak Mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak zorunludur. Nakdi yardımların bankalar aracılığla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur. Yurt dışından alınacak yardımlar dernekler yönetmeliği Ek-4’de belirtilen yurtdışından yardım alma bildirimin doldurularak mülkü idare amirliğine bildirilmesi gerekir.
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.
Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; Genel Kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. 
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, Genel Kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Derneğin İç Denetimi
Madde 18-Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 19-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. 
Derneğin Şubelerinin Kuruluşu
Madde 20-Dernek, gerekli görülen yerlerde Genel Kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.
Şubelerin Görev ve Yetkileri 
Madde 21-Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda dernek merkezine bağlı faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.
Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler
Madde 22- Şubenin organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’dur.
Genel Kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.Yönetim Kurulu, beş asıl ve beş yedek, Denetim Kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube Genel Kurulunca seçilir. 
Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır.
Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği
Madde 23-Şubeler, Genel Kurul olağan toplantılarını genel merkez Genel Kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.
Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Eylül ayı içersinde, şube Yönetim Kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. 
Şubeler, enel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.
Şubeler, genel merkez Genel Kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin Yönetim ve Denetim Kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10’dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez Genel Kuruluna katılma hakkına sahiptir. 
Genel merkez Genel Kuruluna en son şube Genel Kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri genel merkez Genel Kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar. 
Şubelerin Yönetim veya Denetim Kurulunda görevli olanlar genel merkez Yönetim veya Denetim Kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.
Temsilcilik Açma
Madde 24-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek Genel Kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.
Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Madde 25-Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. 
Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda Genel Kurula katılan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. 
Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması aksi bir karar alınmadıkça açık olarak yapılır. 
Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli 
Madde 26-Genel Kurul, tüzükte belirtilen şartlara uymak şartıyla her zaman derneğin feshine karar verebilir. 
Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 1/3 çoğunluğu aranır. 
Fesih için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda fesih oylaması aksi bir karar alınmadıkça açık olarak yapılır. 
Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adının başında “Tasfiye Halinde Maden Jeologları Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
Hüküm Eksikliği
Madde 27-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 27 (Yirmiyedi) maddeden ibarettir.
 


Tüzüğü PDF olarak görüntüleyebilirsiniz.   

Yukarı