Torba Kanunu "Madde 31"


Aşağıda görüleceği üzere 1/08/2016'da hazırlanan Torba kanunu'nun 31.Maddesi madenciliği ilgilendirmektedir. Özetle 

1)MTA' da karot bankası oluşturmak ve, 

2)MIGEM' in sekretaryasını yürüteceği UMREK adı altında "Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu" kurulması tasarlanmaktadır.Bu tasarının TBMM' de yasalaşması için komisyonlarda tartışılmaya açılmıştır.Bu konuda varsa öneri ve görüşlerinizin derneğimize en kısa sürede iletilmesini rica ederiz. Saygılarımızla... 

MADDE 31- 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. "EK MADDE 13- Maden arama, araştırma ve üretimi sırasında kamu ve özel sektör tarafından üretilen yerbilimleri verileri, sondajlara ait karot, kırıntı, el örneği ve benzeri numuneler ile harita, kesit, stratigrafi ve benzeri dokümanları arşivlemek, yayımlamak, kullanıcıların hizmetine sunmak ve numunelerin yurtdışına çıkarılması ile ilgli işlemleri yapmak amacıyla Maden İşleri Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü bünyeside Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası kurulmuştur.Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankasına veri, numune ve doküman kabulü, arşiv sisteminin oluşturulması, bu sistemden yararlanılması, numunelerinin yurt dışına çıkarılması ve diğer uygulamalar ile ilgili usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.Kamu ve özel sektöre ait veri, numune ve dokümanlar bu usul ve esaslara göre Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankasına gönderilir. "EK MADDE 14- Uluslararası standartlar ile bilimsel ve teknik esaslara göre yetkin kişi ve/veya yetkilendirilmiş tüzel kişiler tarafından, madenlerin aranması, araştırılması ve üretilmesi ile ilgili açık, güvenilir, uygulanabilir kaynak ve rezerv bilgilerini oluşturmak, bunlarla ilgili raporlama standartları ve kriterler belirlemek, sistem kurmak, uygulamak, geliştirmek ve yayımlamak, bu faaliyetler ile ilgili strateji ve hedefler oluşturmak, yetkin kişi ve/veya yetkilendirilmiş tüzel kişilerde aranan nitelikleri belirlemek, bunlara eğitim vermek,sertifikalandırmak, sicil ve sicil kayıtlarını tutmak,denetlemek,ihtar vermek,belgeleri askıya almak veya iptal etmek, uluslararası benzeri kuruluşlara üye olmak veya bunlarla işbirliği yapmak, görev alanına giren konularda eğitim, araştırmave yayın faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetler ile ilgili düzenlemeleri yapmak ve yayımlamak amacıyla, kısa adı UMREK olan Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu kurulmuştur. UMREK' in mali işleri dahil her türlü sekretarya hizmetleri Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.UMREK eğitim, sertifika, aidat, yayın ve diğer faaliyetlerinden gelir elde edebilir. UMREK, görevini yerine getirirken bağımsızdır. UMREK görevlerini yerine getirirken resmi ve özel kurum, kuruluş ve kişilerden belge, bilgi ve görüş isteyebilir. UMREK üyelerine verilecek huzur hakkı Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilir.

matbaa, ankara matbaa, katalog baskı davetiye promosyon